Thai-PAN Highlights

หัวข้อ วันที่sort ascending ดู
สิ้นสุดสมญานามประเทศ แผ่นดินอาบสารพิษ กระทรวงสาธารณสุขรุกเกษตรฯยกเลิกการใช้สารพิษอันตรายร้ายแรง 22 Mar 2017 1,826 ครั้ง
ไทยแพนเปิดเผยผลตรวจผักผลไม้มีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานมากเกินครึ่ง 6 Oct 2016 57,434 ครั้ง
รายงานผลการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ครั้งที่ 2-2559 6 Oct 2016 5,335 ครั้ง
ผลการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างจากแปลงปลูกกล้วยจีน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 9 Aug 2016 2,879 ครั้ง
แนวทางการแก้ปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตลอดห่วงโซ่การผลิตในพื้นที่ต้นน้ำ ระบบนิเวศ และประชาชนในพื้นที่ 11 Jul 2016 914 ครั้ง
ไทยแพนเรียกร้องผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรแสดงความรับผิดชองหลังพบสาเหตุสารเคมีตกค้างเกิดมาตรฐานในสินค้า Q และ Organic Thailand 5 Jul 2016 909 ครั้ง
ไทยแพนฟ้องศาลปกครอง มุ่งสร้างการตรวจสอบระบบอาหารจากกรณีผักเปื้อนสารพิษ 19 May 2016 804 ครั้ง
ไทยแพนเปิดข้อมูลอียูผักQไม่ปลอดภัย เตรียมต่อสู้หากหน่วยงานรัฐฟ้อง ชี้ประชาชนจะได้ประโยชน์ 13 May 2016 5,650 ครั้ง
ความจริงอันเจ็บปวด ปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ปี 2559 4 May 2016 97,548 ครั้ง
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช แนะประชาชนเลือกผัก ผลไม้ อย่างปลอดภัย ใช้น้ำส้มสายชูล้างก่อนบริโภค ป้องกันยาฆ่าแมลง 16 Jun 2015 2,571 ครั้ง

Pages

Subscribe to Front page feed