ประกวดคลิปวีดีโอ “ฆ่าแมลง ฆ่าคน”

ท่านที่ส่ง e-mail มายัง info@thaipan.org ก่อนวันที่ 1 ก.ย. 2555 และยังไม่ได้รับการตอบรับจากเรา ขอความกรุณาส่งมาใหม่อีกครั้ง

 

เป้าหมาย

 • เพื่อให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ มีความเข้าใจ และตื่นตัวในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกร และผู้บริโภค
 • เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

กลุ่มเป้าหมาย

 1. นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 – 4
 2. ประชาชนทั่วไป

รายละเอียดของคลิปวีดีโอที่จะจัดทำ

 1. เป็นคลิปวีดีโอความยาว 3-5 นาที
 2. ส่งผลงานในรูปแบบ .wmv/.mpg/.mp4/.mov/.flv/.avi เป็นไฟล์ HD ในรูปแบบ dvd ที่สามารถใช้กับเครื่องเล่น dvd ทั่วไป 3 แผ่น พร้อมเอกสารอธิบายผลงานสั้นๆ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 3. ไม่จำกัดเทคนิคการผลิต และการตัดต่อ
 4. จัดทำคลิปวีดีโอเป็นภาษาไทย หากเป็นภาษาอื่นต้องมี sub-title เป็นภาษาไทยกำกับ
 5. ส่งผลงานเป็นทีม (ทีมละ 1-3 คน) แต่ละทีมสามารถส่งได้ไม่เกิน 3 ผลงาน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล
 6. ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องมีตัวแทนในทีมผ่านการปฐมนิเทศในวันที่ 2 กันยายน 2555
 7. เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผลผลิตการเกษตรต่างๆ ผลกระทบที่มีต่อเกษตรกร ผู้บริโภค สังคม และประเทศ ความคิดเห็นที่มีต่อการใช้หรือปัญหาของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
 8. คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นการทำซ้ำ หรือเคยนำส่งเข้าประกวดในรายการอื่นๆ
 9. คลิปวีดีโอทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิชีววิถีในการเผยแพร่

 

ระยะเวลา

                ระยะเวลาสมัคร 1 สิงหาคม - 12 กันยายน 2555

                ระยะเวลาส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วม 22 กันยายน – 15 ตุลาคม 2555

รางวัล

                รางวัลที่ 1-3 รุ่นนักศึกษา

                รางวัลที่ 1-3 รุ่นประชาชนทั่วไป

                รางวัล popular vote

วิธีดำเนินการ

กิจกรรม

ระยะเวลา

      1.  ผู้สนใจเข้าร่วมให้ download ใบสมัคร ที่ www.thaipan.org และ www.biothai.net

1 สิงหาคม - 12 กันยายน 2555

      2.  ส่งเอกสารแสดงความจำนงมาที่โครงการ “ฆ่าแมลง ฆ่าคน”                                      e-mail address :  info@thaipan.org  หรือ ทางไปรษณีย์ที่ เครือข่าย Thai-PAN มูลนิธิชีววิถี เลขที่ 125/356 หมู่บ้านนราธิป ต.ไทรม้า อ.เมือง นนทบุรี 11000

ปิดรับวันที่ 12 กันยายน  2555

เวลา 17.00 น.

      3.  ผู้สมัครรับฟังข้อมูลเบื้องต้นด้านสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กรณีตัวอย่างของการได้รับผลกระทบจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเทคนิคในการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ จากผู้จัด และวิทยากรรับเชิญ* ผู้ที่นำเสนอไอเดียได้โดนใจของผู้จัดจะได้รับเงินสนับสนุนการผลิต 5,000 บาท แต่ทุกทีมก็ยังสามารถส่งคลิปเข้าประกวดได้เช่นเดิม

15 กันยายน 2555 เลื่อนเป็น 22 กันยายน 2555

เวลา 9.00 – 15.30 น.
กำหนดการ
แผนที่สถานที่

       4.  ผู้สมัครจัดทำคลิปวีดีโอในประเด็นที่กำหนดไว้

22 กันยายน – 22 ตุลาคม 2555

       5.  ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดที่ โครงการ “ฆ่าแมลง ฆ่าคน” เครือข่าย Thai-PAN มูลนิธิชีววิถี เลขที่ 125/356 หมู่บ้านนราธิป ต.ไทรม้า อ.เมือง นนทบุรี 11000

(DVD 3 แผ่น และเอกสารอธิบายผลงาน)

ปิดรับวันที่ 22 ตุลาคม 2555

เวลา 17.00 น.

       6.  ทางผู้จัด นำผลงานทั้งหมดขึ้นบน www.thaipan.org พร้อมเชิญชวนให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมตัดสิน popular vote

22 – 30 ตุลาคม 2555

       7.  เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินผลงานร่วมกัน

23 – 25 ตุลาคม 2555

       8.  จัดแสดงผลงาน และประกาศผล โดยวันแรกและวันที่สองของการจัดแสดงผลงานที่ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมโหวตรางวัล popular vote  และประกาศผล มอบรางวัลแด่ผู้ชนะ (รางวัลที่หนึ่ง 20,000 บาท รางวัลที่สอง 15,000 บาท รางวัลที่สาม 10,000 บาท)ในวันที่สาม

2-4 พฤศจิกายน 2555 หรือ

9-11 พฤศจิกายน 2555

       9. ผู้ชนะเลิศเข้าร่วมแสดงผลงาน และพูดคุยในการประชุมวิชาการเพื่อการเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ครั้งที่ 2 วันที่ 15- 16 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

15 พฤศจิกายน 2555

 

 

เอกสารประกอบ: