รายงานผลการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ครั้งที่ 2-2559

การตรวจพบว่ามีสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 6 ชนิดที่ถูกแบนไปแล้วและไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตกค้างถึง 29 ตัวอย่าง  จากการสุ่มตรวจผักและผลไม้จำนวน 158 ตัวอย่าง หรือคิดเป็น 18.4% สะท้อนความล้มเหลวของผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรที่เพิ่งพ้นหน้าที่ไปอย่างชัดเจน ผลของการสุ่มตรวจและพบการตกค้างในผลผลิตสอดคล้องกับการคาดการณ์ของหลายฝ่ายที่เชื่อว่าขณะนี้มีสารพิษกำจัดศัตรูพืชผิดกฎหมายถูกจำหน่ายในร้านค้าต่างๆคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของสารเคมีที่ขายอยู่ทั้งหมด