KEYNOTE SPEAKERS

กิจกรรม

PANELISTS&SPEAKERS


สถานการณ์โรคเนื้อเน่าในจังหวัดหนองบัวลำภู

ทพญ.วรางคณา อินทโลหิต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร

สรายุ มันตาพันธ์

โรงพยาบาลเวียงเก่า


การแยกเชื้อจุลินทรีย์ดินที่สามารถย่อยสลายสารกำจัดแมลงออร์กาโนฟอสเฟต
ชนิดคลอร์ไพริฟอส

ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เกษตรกรรมยั่งยืน 100% ในปี พ.ศ. 2573 เป็นไปได้

ชนวน รัตนวราหะ

อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร


ก้าวไปข้างหน้าสร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย

ศักดิ์ สมบุญโต

อดีตผู้ว่าฯหัวใจเกษตร


เกษตรไปต่ออย่างไร

อุบล อยู่หว้า

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน


พ.ศ.2573 เกษตรยั่งยืน100%เป็นไปได้หรือ?

วิฑูรย์ ปัญญากุล

มูลนิธิสายใยแผ่นดิน(Green net)


กรณีศึกษาคดีไกลโฟเซต

รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผลเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในผักและผลไม้

ชาติชาย ตั้งทรงสุวรรณ์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


สถิติการนำเข้าส่งออก และการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของไทย

ศรัณย์ วัธนธาดา

กรมวิชาการเกษตร


ผลเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในผักและผลไม้

ปรียาภรณ์ แจ้งการกิจ

สถาบันอาหาร


ก้าวไปข้างหน้าสร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย

ดร.จตุพร เทียรมา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


สถานะและความสำคัญของการบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัย

ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด

มหาวิทยาลัยมหิดล


ผลต่อสุขภาพของเกษตรกรใช้สารเคมีเกษตร

ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์

มหาวิทยาลัยมหิดล


งานวิชาการล่าสุดเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพ

รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์

นายกสภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย


ก้าวไปข้างหน้าสร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย

ดร.ชมชวน บุญระหงส์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


การประเมินความเสี่ยงสารเคมีกำจัดศัตรูพืชออร์กาโนฟอสเฟต

รศ.ดร.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล

นักวิชาการด้านเภสัชศาสตร์


โรคเนื้อเน่ากับฤดูกาลเพาะปลูก

พญ.ธิดา ยุคันตวรานันท์

โรงพยาบาลยโสธร


การประเมินผลทางเศรษฐกิจจากควบคุมวัชพืชในสวนยางพาราปาล์มน้ำมัน

ดร.ไชยยะ คงมณี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


การสื่อสารการไม่ใช้สารเคมีอย่างมีส่วนร่วม

ผศ.ดร. พนิดา จงสุขสมสกุล

มหาวิทยาลัยนเรศวร


สวนยางยั่งยืน

สุนทร รักษ์รงค์

สภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย


อวสานพาราควอต จุดจบไกลโฟเซต?

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

มูลนิธิชีววิถี(BIOTHAI)


ผลกระทบ การปรับตัว และเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรที่อิสระจากสารเคมีร้ายแรง 3 ชนิด

ดร.กฤษฎา บุญชัย

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา


ผลการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในผักและผลไม้

ปรกชล อู๋ทรัพย์

ไทยแพน


งานวิจัยสู่การกำจัดสารเคมีปราบศัตรูพืชจากแปลงปลูก

ศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การเฝ้าระวังสุขภาพและสถิติการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

สุธาทิพย์ บูรณสถิตนนท์

กรมควบคุมโรค


พฤติกรรมและทัศนคติการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของประชาชนกลุ่มวัยทำงาน

ศิริกานต์ นากระโทก

โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม


การใช้สารสกัดพืชผักท้องถิ่นในการควบคุมโรคราน้ำค้างของเมล่อนอินทรีย์

ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย

ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

e-mail : info@thaipan.org
โทรศัพท์ : 02-9853838

คณะผู้จัด