ชี้แจงข้อกล่าวหาเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อว่าเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองได้กล่าวหา เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ว่า เผยแพร่ข้อมูลเท็จเรื่อง สารพิษตกค้างในผักผลไม้ และระบุว่าไทยแพนไม่เคยส่งตัวอย่างผักผลไม้ไปวิเคราะห์สารพิษตกค้างที่ห้องปฏิบัติการ Concept Life Science ณ สหราชอาณาจักร โดย กลุ่มบุคคลดังกล่าวอ้างหลักฐานจากกรมวิชาการเกษตรว่าไม่พบข้อมูลการขอใบรับรองสุขอนามัยพืชประกอบการส่งออกของเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) มูลนิธิชีววิถี (BioThai) และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน และได้เผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวผ่านสื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นการสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้าง

ขอชี้แจงโดยสรุป ดังนี้ไทยแพนส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการ Concept Life Science โดยที่ไทยแพนไม่ได้เป็นผู้ส่งออกตัวอย่างเอง แต่มี ห้องปฏิบัติการเอกชนในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC17025 จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้ดำเนินการแทน จึงไม่มีความจำเป็นที่ไทยแพนจะต้องขอใบรับรองสุขอนามัยพืชจากกรมวิชาการเกษตร และได้แนบสำเนา Air Waybill สำเนาใบแจ้งหนี้ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างและสำเนาใบรายงานผลจาก Concept Life Science บางตัวอย่างเพื่อประกอบการชี้แจง และหากกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อ ดังกล่าวยังคงใช้ข้อมูลบิดเบือน ไทยแพนจะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุด

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
4 กรกฎาคม 2562

เอกสารประกอบ