ความลับผลไม้มงคล “ส้มทุกลูกพบสารพิษเกินค่ามาตรฐาน”

ส้มเป็นผลไม้มงคลในเทศกาลตรุษจีน โดยในการไหว้เจ้าจะนิยมเลือกส้มที่มีสีส้มชัดเจน ผิวเรียบเนียน เพราะส้มสื่อถึงความโชคดี และความมั่งคั่งร่ำรวย ที่ผู้ไหว้จะได้รับจากพิธีกรรมดังกล่าว
แต่ข่าวร้ายที่คนในสังคมไทยควรจะทราบก็คือ ส้มทุกลูกที่ขายในตลาดทุกระดับ(ยกเว้นส้มที่ผลิตในระบบอินทรีย์ที่เชื่อถือได้)มีโอกาสที่จะตรวจพบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานสูงถึง 100% จากส้มทุกลูกที่เราซื้อมาบริโภค
จากการสุ่มตรวจผักและผลไม้ที่ (เน้นเฉพาะการใช้สารเคมีกำจัดโรคและแมลงไม่รวมสารเคมีกำจัดวัชพืช)ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยส่งตรวจในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO 17025 และมีความครอบคลุมจำนวนชนิดสูง และนำผลวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับค่า MRL (Maximum Residue Limit)หรือค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้างประกาศเมื่อ 26 พ.ค. 2554 เราพบว่า
ปี 2557 สุ่มตรวจส้ม 11 ตัวอย่าง พบสารพิษเกินค่ามาตรฐาน 11 ตัวอย่าง
ปี 2559 สุ่มตรวจ 16 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐาน 16 ตัวอย่าง
ปี 2562 สุ่มตรวจ 12 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานทั้ง 12 ตัวอย่าง
โดยมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่พบตกค้างในส้มทั้งหมดรวม 56 ชนิด   ดังนี้
2,4,6-Trichlorophenol
3-hydroxycarbofuran
Acetamiprid
Amitraz
Azoxystrobin
baycarb (fenobucarb)
baygon (propoxur)
Bifenthrin
Buprofezine
Carbaryl
Carbendazim
Carbofuran
Chlorfenapyr
Chlorothalonil
Chlorpyrifos
Clothianidin
Cypermethrin
Cyproconazole
Deltamethrin
Diazinon
Difenoconazole
Dimethoate
Dinotefuran
endosulfan sulfate
Ethion
Fenazaquin
Fenpyroximate
Fenpropathrin
Fipronil
Fipronil sulphone
Fluopyram
Hexaconazole
Hexythiazox
Imazalil
Imidacloprid
Lambda Cyhalothrin
Malathion
Metalaxyl
Methomyl
Omethoate
pirimiphos methyl
profenophos
Prochloraz
Profenofos
Propargite
Propiconazole
Prothiofos
Pyraclostrobin
Pyridaben
Spiromesifen
Tebuconazole
Tebufenpyrad
Tetradifon
Thiamethoxam
Thiophanate Methyl
triazophos
ไทยแพนเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับส้มรวมอยู่ในการเผยแพร่การตกค้างผ้กและผลไม้ชนิดอื่นๆมาเป็นระยะ แต่ในเทศกาลตรุษจีนนี้ ดึงผลเฉพาะเรื่องส้มมาฉายภาพให้เห็นปัญหาความไม่ปลอดภัยในผักและผลไม้ของเรามาเน้นย้ำให้เห็นอีกครั้ง
แม้นี่จะเป็นความจริงที่เจ็บปวดสำหรับเราทุกคน แต่เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ปัญหานี้ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้ค้าขายสารเคมี หน่วยงานของรัฐ ร้านค้า และผู้บริโภคทุกคน เพราะหากเราแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในส้มซึ่งเป็นพืชที่มีการใช้สารพิษอย่างเข้มข้นได้ ปัญหาการตกค้างในผักและไม้ผลอื่นๆก็น่าจะแก้ได้เช่นกัน