เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2558

เอกสารประกอบการประชุมหลัก

ลำดับ หัวข้อ ผู้เขียน/ผู้นำเสนอ ดาวน์โหลด
1.1 ผลการเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักประจำปี 2558 ฝ่ายข้อมูล-ไทยแพน
1.2 แถลงข่าวผลการเฝ้าระวังการตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนในผัก ฝ่ายข้อมูล-ไทยแพน
1.3 แถลงข่าวเรื่องการล้างผัก ฝ่ายข้อมูล-ไทยแพน
1.4 ความ(ไม่)ร้เรื่องการล้างผัก สถานการณ์ปนเปื้อนของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และการทบทวนวิธีการล้างผักผลไม้ที่เหมาะสม ฝ่ายข้อมูล-ไทยแพน

เอกสารนำเสนอวันที่ 26 มีนาคม 2558

ลำดับ หัวข้อ ผู้เขียน/ผู้นำเสนอ ดาวน์โหลด

ช่วงเช้า

2.1 เอกสารกล่าวรายงาน นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
2.2 เอกสารกล่าวเปิด นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
2.3 สถานการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี
2.4 สถานการณ์การปนเปื้อนของผลผลิตภายในประเทศ ปรกชล อู๋ทรัพย์
2.5 สถานการณ์การปนเปื้อนของผลผลิตส่งออก อาณัติ วิเศษรจนา
2.6 พาราควอท ยาฆ่าหญ้าที่ประเทศไทยต้องเลิกใช้ นพ.พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง
2.7 ปฏิเสธการขึ้นทะเบียนหรือควบคุมการใช้อย่างเข้มงวด สารป้องกันกำจัดเชื้อราคาร์เบนดาซิม (CARBENDAZIM) ดร.พยอม โคเบลลี่
2.8 สารป้องกันกำจัดแมลงที่ควรจำกัดการใช้ในนาข้าว วันทนา ศรีรัตนศักดิ์
2.9 ผลกระทบของสารเคมีที่มีความเป็นพิษสูงต่อห่วงโซ่อาหาร ดร.สุภาพร ใจการุณ

ช่วงบ่าย

2.10 อนุสัญญาและความเคลื่อนไหวระดับนานาชาติ มโนรัตน์ ฤทธิ์เต็ม
2.11 ปกป้องสุขภาพเด็กและคนไทยจากภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

เอกสารนำเสนอวันที่ 27 มีนาคม 2558

ลำดับ หัวข้อ ผู้เขียน/ผู้นำเสนอ ดาวน์โหลด

ช่วงเช้า

3.1 การจัดการหญ้าด้วยสมุนไพร เหรียญ ใกล้กลาง
3.2 ข้อบัญญัติการควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในท้องถิ่น กรณีศึกษาโนนหนามแท่ง จังหวัดอำนาจเจริญ พรณรงค์ ปั้นทอง
3.3 จากแม่สู่ลูก- คลอร์ไพริฟอสกับผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมอง ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา
3.4 การตกค้างของออร์กาโนฟอสเฟต ในหญิงตั้งครรภ์ ทารกและผลกระทบต่อสุขภาพ ดร.พรพิมล กองทิพย์
3.5 ผลกระทบของสารเคมีกำจัดวัชพืช 2,4-D ต่อสุขภาพ นพ.ปิยพงษ์ คำบูชา
3.6 การเจริญของตัวอ่อนที่ถูกรบกวนโดยสารเคมีกำจัดแมลง สุวิชา ธงพานิช
3.7 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้พาราควอตในการกำจัดวัชพืชและแนวทางในการลดการใช้ ภก.พันธ์เทพ เพชรผึ้ง
3.8 ผลกระทบของสารเคมีกำจัดวัชพืชอะทราซีนต่อสุขภาพ พญ.วริสรา ลุวีระ
3.9 ความรู้เรื่องการล้างผัก อังคณา ราชนิยม