อันตรายของสารเมทิลโบรไมด์

ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

เมทิลโบรไมด์เป็นสารเคมีที่ใช้อบรมควันพืชผลทางการเกษตรกันแพร่หลาย เป็นสารเคมีที่มีพิษสูงมาก ทำลายระบบประสาท ปอด ทำลายอวัยวะภายในและทำให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว และถ้าไม่เสียชีวิตก็มีผลทำให้ระบบประสาทเสียหายแบบถาวร

ข้อตกลงระดับนานาชาติที่เมืองมอนทริออล ประเทศแคนาดา มีมติให้ทุกประเทศค่อยๆยกเลิกการใช้สาร เมทิลโบรไมด์ เพราะเป็นทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ทำลายสารพันธุกรรมของมนุษย์และสัตว์ และเป็นสารก่อมะเร็ง ดังเช่น หลักฐานจากการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ติดตามเกษตรกรและคู่สมรส จำนวน 7,814 คน ในช่วงปี ค.ศ. 1993 – 2007 พบว่า คนที่ใช้เมทิลโบรไมด์เป็นมะเร็งคิดเป็น 1.4 ถึง 3 เท่า เมื่อเปรียบกับคนที่ไม่ได้สารเคมีตัวนี้ และพบว่ายิ่งใช้มากยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น

 

เอกสารอ้างอิง

Barry KH et al. Methyl bromide exposure and cancer risk in the Agricultural

Health Study. Cancer Causes Control. 2012 June ; 23(6): 807–818.

US Environmental Protection Agency. Amended reregistration eligibility decision for methyl bromide (soil and non-food structural uses). 2009. (http://www.regulations.gov/#!documentDetail;D=EPA-HQ-OPP-2005-0123-0716)