ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ในสาระสำคัญที่แก้ไขเพิ่มเติม