12 รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืชที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับ

รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืชที่ได้ยื่นขอให้ยอมรับความสามารถเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช  และมีคุณสมบัติตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด  คือ ต้องเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และได้ขึ้นทะเบียนกับทางสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สามารถนำผลการทดสอบมาให้กรมวิชาการเกษตรออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก ปัจจุบันมีจำนวน ๑๒ ห้องปฏิบัติการดังต่อไปนี้

 

๑. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  สาขากรุงเทพฯ

๒. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  สาขาเชียงใหม่

๓. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  สาขาขอนแก่น

๔. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  สาขาฉะเชิงเทรา

๕. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  สาขาสมุทรสาคร

๖. ห้องปฏิบัติการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  สาขาสงขลา

๗. ห้องปฏิบัติการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร

๘. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอแอลเอส  แลบอราทอรี่  กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (ALS)

๙. ห้องปฏิบัติการ บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด (OMIC)

๑๐.ห้องปฏิบัติการ บริษัท โอสถสภา จำกัด

๑๑.ห้องปฏิบัติการ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (SGS)

๑๒.ห้องปฏิบัติการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด  (AMARC)

ที่มา: สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช http://www.doa.go.th/psco/