อย. ประกาศค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในข้าวสารเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กำหนดเพิ่มเติม ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรในข้าวสาร ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
  1. ไฮโดรเจน ฟอสไฟด์ (Hydrogen Phosphide) ในข้าวสาร ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมของสารต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (หรือ พีพีเอ็ม, ppm)
  2. เมทิลโบรไมด์ (Methyl Bromide) ในข้าวสาร ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมของสารต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (หรือ พีพีเอ็ม, ppm)
  3. โบรไมด์ ไอออน (Bromide Ion) จากการใช้เมทิลโบรไมด์และรวมถึงจากแหล่งอื่น ๆ แต่ไม่รวมโบรมีนที่ยึดด้วยพันธะโคเวเลนซ์ (covalently bound bromine) ในข้าวสาร ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมของสารต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (หรือ พีพีเอ็ม, ppm)
  4. ซัลฟิวริล ฟลูออไรด์ (Sulfuryl Fluoride) ในข้าวสาร ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมของสารต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (หรือ พีพีเอ็ม, ppm)
เนื่องจากประกาศฉบับนี้ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 6(9) หากฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
ที่มา: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 361) พ.ศ. 2556 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 2), ราชกิจจานุเบกษา 26 สิงหาคม 2556.