ปลูกผักสนุกจัง

เด็กๆ รุ่นลูกหลานเรา เป็นเด็กแห่งศตวรรษที่ 21
ศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของยุคเทคโนโลยี นวัตกรรมเครื่องจักร และหุ่นยนต์
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของธรรมชาติแวดล้อม ภูมิอากาศโลก
และโรคอุบัติใหม่ เช่น โควิด-19 ที่สร้างความตื่นกลัวไปทั่วโลก
ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม ความเป็นอยู่ การงานอาชีพ ฯลฯ ของมนุษย์อย่างใหญ่หลวง

แม้เด็กๆ จะยังไม่เข้าใจเรื่องใหญ่ ๆ ของโลก ณ ขณะนี้
แต่การเปิดโอกาสให้เขาได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของเมล็ดพันธุ์ที่ให้กำเนิดชีวิต
โดยมีเขาเป็นผู้ลงมือปลูก รดน้ำ ฯลฯ ด้วยตนเอง การหว่านเมล็ดพันธุ์ การฟูมฟักดูแล
การอดทนรอคอยเฝ้ามองการเติบโต จะสร้างบทเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่
หากคุณพ่อคุณแม่ คุณครู และผู้ใกล้ชิด ชี้ชวนให้เด็กๆ ได้ลงมือทำ เริ่มจากพืชผักง่ายๆ ที่คุ้นเคย
ขยับไปสู่ไม้ดอก ไม้ผล ฯลฯ ไปพร้อม ๆ กับสัมผัสพืชพรรณนอกบ้าน
สวนสาธารณะ สัมผัสกิจกรรมการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดม ฯลฯ
หัวใจสีเขียว จิตสำนึกการดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของตนเอง จะค่อยๆ ขยาย กลายเป็นวิถีสุขภาวะเมื่อเขาเติบโต

สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

เอกสารประกอบ