คาร์เบนดาซิม : ผลต่อระบบสืบพันธุ์ การตกค้างในผักผลไม้ และการจัดการใน ต่างประเทศ

ไทยแพน มีพันธกิจในการเชื่อมร้อยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม
เพื่อผลิตงานวิชาการ งานวิจัย พัฒนาข้อเสนอทางนโยบายในการควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
และสร้างกระบวนการรับรู้ให้แก่สาธารณะ มีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ไทยแพนได้ดำเนินการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในอาหาร อาทิ ผัก ผลไม้ อาหารแห้ง และน้ำส้มที่บรรจุในภาชนะปิดสนิทมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงพบปัญหาสารพิษตกค้างเกินค่า MRL

จากกลุ่มตัวอย่างที่มาจากการผลิตในประเทศและนำเข้า ทั้งที่มีการรับรองมาตรฐานและไม่มี ทั้งที่จำหน่ายในตลาดและห้างโมเดิร์นเทรด และพบปัญหาการตกค้างของสารป้องกันกำจัดโรคพืชโดยเฉพาะคาร์เบนดาซิม (Carbendazim) มากขึ้นเป็นลำดับ

เราจัดให้มีการประชุม “คาร์เบนดาซิม : ผลต่อระบบสืบพันธุ์ การตกค้างในผักผลไม้ และการจัดการในต่างประเทศ” ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สวนชีววิถี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในที่ประชุม จำนวน 4 คน และผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 54 คน

 

เอกสารประกอบ