สมุดปกขาว : ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานเชิงประจักษ์ ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 3 ชนิด มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม – พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต

บทความที่น่าสนใจ