เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2559

เอกสารนำเสนอวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ หัวข้อ ผู้เขียน/ผู้นำเสนอ ดาวน์โหลด

ช่วงเช้า

1.1 เอกสารกล่าวเปิด นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
1.2 งานวิจัยผลกระทบของไกลโฟเสทและบทเรียนจากการแบนไกลโฟเสทในประเทศศรีลังกา Dr.Channa Jayasumana
1.3 สถานการณ์การนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และการตกค้างในผลผลิต ปรกชล อู๋ทรัพย์
1.4 ผลการศึกษาเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการประมาณผลกระทบสุขภาพจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ชยุตม์ พินิจค้า
1.5 สถานการณ์โรคและการเจ็บป่วยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี
1.6 สถานการณ์นโยบายสารเคมีกำจัดวัชพืชระหว่างประเทศ ภาวิณี วัตถุสินธุ
1.7 จากต้นน้ำสู่ครรภ์มารดา: ปัญหาการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ต้นน้ำ และผลการวิจัยการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแม่และทารก รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
1.8 จากต้นน้ำสู่ครรภ์มารดา: ปัญหาการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ต้นน้ำ และผลการวิจัยการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแม่และทารก ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์
1.9 จากต้นน้ำสู่ครรภ์มารดา: ปัญหาการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ต้นน้ำ และผลการวิจัยการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแม่และทารก  ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

ช่วงบ่าย

1.10 ข้อเสนอยกเลิกและจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายร้ายแรง 3 ชนิด นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
1.11 ข้อเสนอยกเลิกและจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายร้ายแรง 3 ชนิด มโนรัตน์ ฤทธิ์เต็ม
1.12 ข้อเสนอยกเลิกและจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายร้ายแรง 3 ชนิด ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี
1.13 ข้อเสนอยกเลิกและจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายร้ายแรง 3 ชนิด ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม
1.14 ปัญหา การจัดการ และนโยบายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชระดับท้องถิ่น วิรัตน์ สุขกุล
1.15 ปัญหา การจัดการ และนโยบายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชระดับท้องถิ่น ปัทมา ราตรี
1.16 ปัญหา การจัดการ และนโยบายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชระดับท้องถิ่น ภก.พันธ์เทพ เพชรผึ้ง

เอกสารนำเสนอวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ หัวข้อ ผู้เขียน/ผู้นำเสนอ ดาวน์โหลด

ช่วงเช้า

2.1 แนวทางการเฝ้าระวังร่วมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการเตือนภัยสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ที่มีประสิทธิภาพ นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์
2.2 แนวทางการเฝ้าระวังร่วมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการเตือนภัยสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ที่มีประสิทธิภาพ จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล
2.3 แนวทางการเฝ้าระวังร่วมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการเตือนภัยสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ที่มีประสิทธิภาพ จิตรา เศรษฐอุดม
2.4 ที่มาและสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.
ความปลอดภัยจากการใช้สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
ดร.ศราภา ศุทรินทร์
2.5 Can we drink water from Nan? นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์
2.6 โครงการทดลองเปรียบเทียบพืชสมุนไพรที่สามารถควบคุมการงอกของเมล็ดหญ้าข้าวนกในนาข้าว หรือหญ้าคอมมิวนิสต์  หรือหญ้าพุ่มพวง เหรียญ ใกล้กลาง
2.7 การประเมินความเสี่ยงการได้รับสารตกค้างและสารปนเปื้อนจากการบริโภคอาหารของคนไทย วิชาดา จงมีวาสนา
2.8 ประสบการณ์การจัดการวัชพืชในแปลงผักและไม้ผล ในระบบเกษตรอินทรีย์ พลูเพ็ชร สีเหลืองอ่อน
2.9 รูปแบบการเสริมสร้างพลังเยาวชนเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนในการลดละเลิกการใช้สารเคมี ชุมชนหนองบัวน้อย ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู นิตยา  หาญรักษ์

นิทรรศการประกอบ

ลำดับ หัวข้อ ผู้เขียน/ผู้นำเสนอ ดาวน์โหลด
3.1 ผลการเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ประจำปี 2559
ภาพรวมสารพิษตกค้างในตัวอย่างผักและผลไม้
ไทยแพน
3.2 พรบ.ความปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ไทยแพน
3.3 ผลการเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ประจำปี 2559
ภาพรวมสารพิษตกค้างในแต่ละกลุ่มฉลากสินค้า
ไทยแพน
3.4 พรมแดนแห่งการ(ไม่)รู้เรื่องการล้างสารพิษตกค้างในผัก ไทยแพน
3.5 ข้อมูลสารพิษตกค้างในผัก ปี 2559 (ไฟล์นิทรรศการ) ไทยแพน
3.6 ข้อมูลสารพิษตกค้างในผลไม้ปี 2559 (ไฟล์นิทรรศการ) ไทยแพน
3.7 การจัดการวัชพืชในนาข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีโดยใช้คันดันและเครื่องตัดหญ้า ไทยแพน
3.8 การจัดการวัชพืชในนาข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีประสบการณ์จากพื้นที่ต่างๆ ไทยแพน