เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2557

เอกสารประกอบการประชุมหลัก

ลำดับ หัวข้อ ผู้เขียน/ผู้นำเสนอ ดาวน์โหลด
1 เอกสารประกอบการประชุมหลัก ฝ่ายข้อมูล-ไทยแพน
2 เอกสารเผยแพร่สำหรับสื่อมวลชน เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีฯชี้ปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชยังไม่คลี่คลาย เกษตรกร 1 ใน 3 เสี่ยงสารพิษเกินมาตรฐาน ผู้เจ็บป่วยส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางและภาคเหนือ เตรียมเสนอให้มีการยกเลิกสารพิษ 155 ชนิดรวมสารเคมีฆ่าวัชพืช “พาราควอท” ฝ่ายข้อมูล-ไทยแพน

เอกสารนำเสนอวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

ลำดับ หัวข้อ ผู้เขียน/ผู้นำเสนอ ดาวน์โหลด

ช่วงเช้า

1 นโยบายแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ รศ.ดร.วิลาศินี อดุลยานนท์
สสส.
2 ปริมาณการนำเข้าและขึ้นทะเบียน และการจัดประเภทสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ศักดิ์เกษม สุนทรภัทร์
กรมวิชาการเกษตร
3 สถานการณ์ปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในสิ่งแวดล้อม มโนรัตน์ ฤทธิ์เต็ม
กรมควบคุมมลพิษ
4 สถานการณ์ปัญหาการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผลผลิตทางการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ นภาพร กำภูพงษ์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5 สถานการณ์ปัญหาการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผลผลิตทางการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ อรวรรณ แก้วประกายแสงกุล
สถาบันอาหาร
6 สถานการณ์ปัญหาการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผลผลิตทางการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ ปรกชล อู๋ทรัพย์
ไทยแพน
7 สถิติการตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืช อัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่อง นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
8 ข้อเสนอผลการจัดทำรายชื่อสารเคมีที่ควรห้ามใช้ ระยะที่ 1 ผศ.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 ข้อเสนอผลการจัดทำรายชื่อสารเคมีที่ควรห้ามใช้ ระยะที่ 1 มโนรัตน์ ฤทธิ์เต็ม
กรมควบคุมมลพิษ
10 ข้อเสนอผลการจัดทำรายชื่อสารเคมีที่ควรห้ามใช้ ระยะที่ 1 รศ.ดร.แก้ว กังดาลอำไพ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่วงบ่าย

11 เกณฑ์การพิจารณาวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพื่อการเฝ้าระวัง ประภัสสรา พิมพ์พันธุ์
กรมวิชาการเกษตร
12 สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่ ประสบการณ์เครือข่ายโรงเรียนชาวนา จ.นครสวรรค์ นพดล มั่นศักดิ์
มูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนา จ.นครสวรรค์
13 สถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่ ประสบการณ์โครงการอาหารปลอดภัย จ.เชียงใหม่ มลวิภา ศิริโหราชัย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
14 ประสบการณ์การแก้ปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชผ่านระบบการศึกษา มารุต จาติเกตุ
มูลนิธิการศึกษาไทย
15 ประสบการณ์การทำงานกับชาวนาภาคกลาง อณัญญา หงษา
มูลนิธิข้าวขวัญ
16 ประสบการณ์เกษตรกรปลูกผัก มาลี สุปันตี
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

เอกสารนำเสนอวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

ลำดับ หัวข้อ ผู้เขียน/ผู้นำเสนอ ดาวน์โหลด

ช่วงเช้า

1 นำเสนอผลการศึกษา : ผลของข้อมูลบนฉลากต่อการตัดสินใจเลือกสารกำจัดวัชพืชของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.สันติ แสงเลิศไสว
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 นำเสนอผลการศึกษา : การศึกษาการโฆษณาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสื่อสิ่งพิมพ์ ธำรงค์ จิตตะปะสาทะ
มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
3 นำเสนอผลการศึกษา : พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในพื้นที่บริเวณแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม สงกรานต์ นักบุญ
มหาวิทยาลัยนครพนม
4 ผลกระทบของารเคมีกำจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดร.สุภาพร ใจการุญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5 นโยบายการควบคุมพาราควอทในต่างประเทศ ผศ.นพ.พรหมพิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 ผลของสารเคมีกำจัดแมลงชนิดอัลฟ่าไซเปอร์เมทรินต่อการเจริญของตัวอ่อนไก่ สุวิชา ธงพานิช
นศ.ปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
7 การเฝ้าระวังสุขภาพเชิงรุกจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ดร.นลินี ศรีพวง
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง
8 กระแสการเปลี่ยนแปลงการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในต่างประเทศต่างๆกับอนาคตการดำเนินงานในประเทศไทย ดร.ยุวรี อินนา
นักวิชาการอิสระ

ช่วงบ่าย

9 เสวนาแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและการจัดการสารเคมี อมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล
ศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี
10 เสวนาแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและการจัดการสารเคมี นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
11 เสวนาแนวทางและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและการจัดการสารเคมี วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
มูลนิธิชีววิถี