เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2555

เอกสารประกอบการประชุมหลัก

ลำดับ หัวข้อ ผู้เขียน/ผู้นำเสนอ ดาวน์โหลด
1 ข้อมูลพื้นฐานสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ฝ่ายข้อมูล-ไทยแพน
2 สถานการณ์นโยบายสาธารณะด้านสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 2554-2555 กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และการขับเคลื่อนเพื่อให้ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย 4 ชนิด วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
3 ต้นทุนผลกระทบภายนอกทางเศรษฐศาสตร์ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล
4 สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหารท้องถิ่น ดร.สุภาพร ใจการุณและคณะ
5 ผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวและแนวทางการขึ้นทะเบียนสารที่ใช้ในนาข้าว วันทนา ศรีรัตนศักดิ์และคณะ
6 ผลการตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก 7 ชนิดในกรุงเทพมหานคร ฝ่ายข้อมูล-ไทยแพน
7 การกำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) ฝ่ายข้อมูล-ไทยแพน
8 รายงาน การศึกษาผลกระทบในการใช้สารเคมีทางการเกษตร
กรณีศึกษา การทำนาในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
นิรินธน์ ประเสริฐสังข์
9 รายงานการศึกษาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตำบลหนองตางู และตำบลหนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ นพดล มั่นศักดิ์
10 กรณีศึกษาการปลูกผักเชิงพาณิชย์บ้านม่วง ตำบลโพนงาม
อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม
มาลี สุปันตี
11 รายงานการศึกษาข้อมูลการใช้และผลกระทบจากการใช้สารเคมี
ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
มาลี สุปันตี และคนึงนิจ คนขยัน
12 รายงานการศึกษาข้อมูลการใช้และผลกระทบจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
สยาม หยองแอ่น
13 เบื้องหลังและรายละเอียดการยกเลิกคาร์โบฟูรานในสหรัฐอเมริกา ฝ่ายข้อมูล มูลนิธิชีววิถี
14 แฉทุจริต “งบภัยพิบัติศัตรูพืช” สูง 5 พันล้าน หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
15 การวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเพือปรับปรุงกระบวนการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขันและคณะ
16 คำชี้แจงกรณีการฟ้ องคดีให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการวัตถุอันตราย25 กุมภาพันธ์ 2554 ฝ่ายข้อมูล-ไทยแพน
17 ข้อเสนอมาตรการการโฆษณาสารเคมีทางการเกษตร ดร.พัฒนพงส์ จาติเกตุ
18 เอกสารข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆเกียวกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ฝ่ายข้อมูล-ไทยแพน

เอกสารนำเสนอวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หัวข้อ ผู้เขียน/ผู้นำเสนอ ดาวน์โหลด

ช่วงเช้า

1 สถานการณ์ความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
2 ความเสี่ยงของเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์
3 ต้นทุนผลกระทบภายนอกทางเศรษฐศาสตร์ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล
4 สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหารท้องถิ่น ดร.สุภาพร ใจการุณ
5 ผลกระทบของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวและแนวทางการขึ้นทะเบียนสารที่ใช้ในนาข้าว สุกัญญา อรัญมิตร
6 สารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ควรห้าม ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

ช่วงบ่าย

7 การศึกษาระดับพื้นที่ตำบลหนองตางูและตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ นพดล มั่นศักดิ์
8 การใช้และผลกระทบจากการใช้สารเคมีในผักคะน้า มาลี สุปันตี
9 ปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกรณีทำนา บ้านนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร สยาม หยองแอ่น
10 ผลกระทบในการใช้สารเคมีทางการเกษตร กรณีศึกษาการทำนาในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี นิรินธน์ ประเสริฐสังข์

เอกสารนำเสนอวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หัวข้อ ผู้เขียน/ผู้นำเสนอ ดาวน์โหลด

ช่วงเช้า

1 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมในการควบคุมกำากับการใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช มโนรัตน์ ฤทธิ์เต็ม
2 โฆษณาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ดร.พัฒนพงส์ จาติเกตุ
3 เพือปรับปรุงกระบวนการขึนทะเบียนสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขันและคณะ