เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเพื่อเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร ปี 2554

รายชื่อเอกสาร

 (เอกสารประกอบ)หมวดที่ 1 : สถานการณ์สารเคมีทางการเกษตร ความเสี่ยง และผลกระทบในภาพรวม
 (เอกสารประกอบ)หมวดที่ 2 : ผลกระทบด้านต่างๆ ของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
(เอกสารประกอบ)หมวดที่ 3 : ประมวลความรู้เบื้องต้นเรื่องพิษภัยสารเคมีการเกษตรเฝ้าระวัง 4 ชนิด
(เอกสารประกอบ)หมวดที่ 4 : นโยบายด้านการจัดการและควบคุมสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
(เอกสารนำเสนอ)ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จาก
(เอกสารนำเสนอ)โครงการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชภาคใต้ กรณีศึกษา : ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
(เอกสารนำเสนอ)ผลของ carbofuran, dicrotophos, EPN และ methomyl
(เอกสารนำเสนอ)สถานการณ์ความเสี่ยงและการเจ็บป่วยจากสารกำจัดศัตรูพืช
(เอกสารนำเสนอ)ประเทศไทย: การระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการผลิตข้าว ในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง
(เอกสารนำเสนอ)ข้อมูลพื้นฐานของสารเคมี กำจัดศัตรูพืชเฝ้าระวัง 4 ชนิด
(เอกสารนำเสนอ)พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
(เอกสารนำเสนอ)การประมวลสถานการณ์ทางนโยบาย
(เอกสารนำเสนอ)กลไกการควบคุมสารเคมีเกษตร ในสหภาพยุโรป