ทบทวนมติ การแบนพาราควอตให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

ผลการประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเมื่อวานนี้ (15 มกราคม 2562) เพื่อพิจารณาคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเสนอให้มีการแบนพาราควอตภายใน 1 ปี ปรากฎว่าหลังมีการพิจารณา ที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง 17:7 เสียง เห็นชอบให้มีการพิจารณาทบทวนมติของคณะกรรมการฯ ซึ่งเคยลงมติอนุญาตให้มีการใช้พาราควอตต่อไปเสียใหม่

ทั้งนี้จะมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ตรวจการแผ่นดินเพิ่มเติม ก่อนที่จะมีการลงมติในวาระพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง ไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

โปรดจับตา !