พาราควอตกับพาร์กินสัน

มหาวิทยาแคลิฟอร์เนีย ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท ศึกษาปัญหาความเคลื่อนไหวผิดปกติมามากกว่า 25 ปี มีข้อค้นพบจากการศึกษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน 110 ราย เปรียบเทียบกับคนไม่เป็นโรคนี้ 358 ราย พบว่า ผู้สัมผัสพาราควอต มีความเสี่ยง 2.5 เท่า (250%) ที่จะเป็นโรคนี้
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21269927
สอดคล้องกับงานศึกษา systematic review และ meta-analysis ของ ภญ.วิมลฉัตร ตั้งอมรสุขสันต์ และคณะ ที่พบว่าการได้รับพาราควอตและโรคพาร์กินสัน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ https://doi.org/10.1080/19338244.2018.1492894