เกษตรกรรมไทยหลังมติแบน พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส

เวทีสัมมนา
“ทางเลือกเกษตรกรรมไทยหลังแบน พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส”

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.00-17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ชั้น 2 ห้อง Convention Hall
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

องค์กรร่วมจัด : เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เครือข่ายเกษตรทางเลือก เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

เอกสารประกอบการสัมมนา

ที่ หัวข้อ วิทยากร ไฟล์ วิดีโอคลิป 
1 การจัดการวัชพืชและศัตรูพืชในเขตสวนผลไม้ภาคตะวันออก กัลยา สำอาง ดาวน์โหลดเอกสาร
2 การจัดการวัชพืชและศัตรูพืชในเขตนิเวศเกษตรภาคกลาง ศักดิ์ สมบุญโต
3 พืชคลุมดินเกษตรอีสาน ภัทธาวุธ จิวตระกูล
4 ปลูกอ้อยไม่ใช้สารเคมี เกิน ขันวิชัย
5 ประสบการณ์การจัดการวัชพืชภาคเหนือ ดร.ชมชวน บุญระหงษ์
6 สวนยางยั่งยืน สุนทร รักษ์รงค์
7 หลักการและแนวทางการจัดการวัชพืช ชนวน รัตนวราหะ
8 การจัดการวัชพืชและศัตรูพืชในเขตนิเวศเกษตรภาคกลาง กิตติวัฒน์ วสุรัฐเดชาพงศ์
9 การจัดการสวนปาล์มอินทรีย์ มนัส หนูสวี
10 มันสำปะหลังอินทรีย์ คำนึง โมเม
11 บทบาทและความสำคัญของวัชพืช นคร ลิมปคุปตถาวร
12 ประมวลสรุป ดร.กฤษฎา บุญชัย
13 บทบาทและความสำคัญของวัชพืช โจน จันได
14 เครื่องจักรกลการเกษตร ทางออกการไม่ใช้สารเคมีเกษตร  อัคคพล เสนาณรงค์
15 เกษตรอัจฉริยะ

อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา 

16 โปสเตอร์ วิทยากรเสนอแนวคิดจัดการวัชพืชในพืชแต่ละประเภท คณะผู้จัด